dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araştırması Yöntemi

1. YÖNTEM

Bu araştırma, Dry Center müşterisi olan tüketicilerin kuru temizleme tüketim alışkanlıkları, bilgi ve değerlendirmelerini incelemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür.

Çalışma kapsamına Dry Center şubesi olan İstanbul ilinden 8 atölye, Antalya ilinden 2 atölye, Eskişehir ilinden 2 atölye, Mersin, Denizli, Bursa, İzmir ve Ankara illerinden birer atölye olmak üzere toplam 8 ildeki 17 atölyenin müşterisi olan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 520 tüketici alınmıştır.

Araştırma verileri Şubat-Haziran 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu araştırmacı tarafından konu ile ilgili kaynaklardan yaralanılarak tarafından hazırlanmıştır (Arpacı vd., 2000; Ersoy vd., 2001).

Elde edilen veriler SPSS 13.0 (for Windows) paket yazılımından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya alınan tüketicilere ilişkin demografik özelliklerin, tüketicilerin kuru temizleme tüketim alışkanlıklarının, tüketici bilgileri ve kuru temizleme değerlendirmelerinin, ürün etiketi ve bakım sembollerinin mutlak ve yüzde değerlerini gösteren tabloları oluşturulmuştur. Daha sonra tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerinde tüketicinin eğitim durumunun ve yaş durumunun etkisi varyans analizi (One-Way ANOVA) ile araştırılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarının anlamlı çıktığı durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe Testi uygulanmıştır.

Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerinde tüketicinin cinsiyeti ve medeni durumunun etkisi ise t testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlı farklılık 0.05 düzeyinde yorumlanmıştır.